Fourier Transform Infrared Spectrometer  
   
 
Bruker/INVENIO-R  
  • วิเคราะห์หาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้แสงอินฟราเรดในช่วงกลาง (Mid-IR) และ ช่วงไกล (Far-IR) ซึ่งครอบคลุมความยาวคลื่นตั้งแต่ 6,000-80 cm-1
  • Standard resolution มากกว่า 1 cm-1
  • เทคนิควิเคราะห์แบบ Attenuated Total Reflectance (ATR) มีอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบสัมผัสตัวอย่าง (Single Reflection ATR) 2 แบบ คือ
  • - แบบที่ 1 ส่วนรองรับตัวอย่างเป็นผลึกเจอร์มาเนียม (Germanium Crystal) ให้ช่วงการใช้งานที่ความยาวคลื่นตั้งแต่ 5,500-550 cm-1

    - แบบที่ 2 ส่วนรองรับตัวอย่างเป็น เพชร (Pure Diamond) ให้ช่วงการใช้งานที่ความยาวคลื่นตั้งแต่ 6,000-80 cm-1

  • เทคนิควิเคราะห์แบบ ATR สามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้ง ของแข็ง ของเหลว และแผ่นฟิล์มบางได้ และไม่ต้องเตรียมสารตัวอย่าง ใช้เวลาในการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว