ภาพกิจกรรมอบรม

 
 

24 กรกฎาคม 2562

หลักสูตร "เทคโนโลยีการติดของยาง"
วิทยากร: : ดร. สมบัติ ธนะวันต์ และ ดร.สุภา วิรเศรษฐ์
   
  4 กรกฎาคม 2562
หลักสูตร "เทคนิคการออกสูตรและปรับปรุงสมบัติเฉพาะของยาง"
วิทยากร: ดร. พงษ์ธร แซ่อุย
     
 
  13 มิถุนายน 2562
หลักสูตร "เทคโนโลยีการผสมยาง"
วิทยากร: ดร. ชาคริต สิริสิงห และ ดร. อานนท์  ชัยสุริยเทพกุล
     
  29-30 พฤษภาคม 2562
หลักสูตร "เทคโนโลยียางพื้นฐาน
วิทยากร: ดร. กฤษฎา สุชีวะ, ดร. ชาคริต สิริสิงห, ดร. พงษ์ธร แซ่อุย, ดร.มนุเชศวร์ นิลวงษ์

     
  1 มีนาคม 2562
หลักสูตร "แนะนำเทคโนโลยียาง"
วิทยากร: ดร.กฤษฎา สุชีวะ
   
  21 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร "ยางเทอร์โมพลาสติกและการนำไปใช้งาน"
วิทยากร: 1. ดร.กฤษฎา สุชีวะ
              2. คุณนรินทร เอี่ยมประชา (บริษัท เอเบิลวัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)
     
  26 กันยายน 2561

หลักสูตร "การออกแบบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์"
วิทยากร: คุณศิระ มีศฤงคาร
     
  9 สิงหาคม 2561

หลักสูตร "เทคโนโลยีการติดของยาง"
วิทยากร: ดร. สมบัติ ธนะวันต์ และ ดร.สุภา วิรเศรษฐ์
     
   25 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร "เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าของเศษยาง"
วิทยากร: ดร.กฤษฎา สุชีวะ
     
   27 มิถุนายน 2561

หลักสูตร "ศาสตร์การไหลของยาง"
วิทยากร: ดร.ชาคริต สิริสิงห
     
  24 พฤษภาคม 2561
หลักสูตร "เทคโนโลยีผสมยาง"
วิทยากร: ดร.ชาคริต สิริสิงห
     
  17-18 พฤษภาคม 2561
หลักสูตร "เทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน"
วิทยากร: ดร.อดุลย์ นิ่มไพบูลย์ และ ดร.พร้อมศักดิ์ สงวนธำมรงค์
     
  22-23 มีนาคม 2561
หลักสูตร “เทคนิคการออกสูตรและปรับปรุงสมบัติเฉพาะของยาง”
วิทยากร: :ดร.พงษ์ธร แซ่อุย
     
  19-20 กุมภาพันธ์ 2561
หลักสูตร “เทคโนโลยียางพื้นฐาน”
วิทยากร: :ดร.พงษ์ธร แซ่อุย
     
  15 กุมภาพันธ์ 2561
หลักสูตร “เทคโนโลยียางสำหรับบุคคลทัวไป”
วิทยากร : ดร.กฤษฎา สุชีวะ
     
   
  5 ตุลาคม 2560
หลักสูตร “Principle and Understanding of Rubber Process Analyser (RPA)”
วิทยากร : Mr. Henri G. Burgin

     
  18 พฤษภาคม 2560
หลักสูตร “การทดสอบยางล้อตามมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรม”
วิทยากร : นายทัศนัย บุญเกิดรัตนสกุล

 
  15 มีนาคม 2560
หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมบัติรีโอโลยีของพอลิเมอร์”
วิทยากร : ดร.ชาคริต สิริสิงห

     
  23 กุมภาพันธ์ 2560
หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับยาง”
วิทยากร : ดร.กฤษฎา สุชีวะ
     
     
     
     

ติดต่อ

คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
โทรศัพท์: 0 2441 0511
โทรสาร: 0 2441 9378
e-mail: tippawan.kow@mahidol.ac.th